Eigendom

Deze website is eigendom van SEPTIEM In & Out Design

Contactgegevens

SEPTIEM In & Out Design

Maatschappelijke zetel : Lindenlaan 5, 8490 Varsenare

Telefoon : 00 32 476 60 95 25

BTW nummer : BE 0462 663 274

SEPTIEM In & Out Design respecteert uw privacy :

SEPTIEM In & Out Design hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot SEPTIEM In & Out Design op volgend e-mailadres info@septiem.be . Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant SEPTIEM In & Out Design om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer, d.w.z. klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgave van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. SEPTIEM In & Out Design zal er alles aan doen om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Ieder geschil met betrekking tot de website van SEPTIEM In & Out Design valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van SEPTIEM In & Out Design gevestigd is.

Cookies

Disclaimer

Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Who we share your data with

How long we retain your data

What rights you have over your data

Where we send your data